Get Adobe Flash player

Czynności notarialne

 

Rodzaje czynności notarialnych.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz. 1158 ze zm).) notariusz dokonuje następujących czynności:

  - sporządza akty notarialne;

 - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 - sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);

 - doręcza oświadczenia;

 - spisuje protokoły;

 - sporządza protesty weksli i czeków;

 - przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

·       Stwierdzenie tożsamości, uprawnienia do reprezentacji.

Notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osoby uczestniczącej w czynności. Dokonuje tego na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Szczególne przypadki reprezentacji:

 

·        Wymagane dane osobowe.

Celem uprzedniego przygotowania projektu czynności notarialnej prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w zakresie niezbędnych informacji osobowych, który wraz z wymienionymi niżej dokumentami prosimy przedłożyć w kancelarii.

- osoba fizyczna (do pobrania)

- osoba prawna (do pobrania)

 

·       Wymagane dokumenty.

 

W niżej wymienionych modułach znajdziecie Państwo spis podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia najpopularniejszych czynności notarialnych. Ze względu na zróżnicowanie stanów faktycznych uprzejmie informujemy, że po sprawdzeniu w kancelarii przedłożonych dokumentów może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych, o czym zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni.

 

Sprawy spadkowe

Umowy z rynku wtórnego

Pełnomocnictwa

Umowy majątkowe małżeńskie

Spółki

 

Przy umowach z rynku wtórnego (sprzedaż/darowizna itp.) prosimy o wskazanie wartości przedmiotu transakcji.

Do złożenia dokumentów wystarczy obecność tylko jednej ze stron.