Get Adobe Flash player

Rodzaje opłat

 

Zgodnie z art. 5. i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Zgodnie z art. 18. ust. 1. ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.(wyciąg z  ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

W myśl art. 10. ust. 2. ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku. (wyciąg z  ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Pobrane kwoty  podatku od spadków i darowizn  i podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza:

  1. gotówką, do rąk notariusza,
  2. na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego – właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej.(wyciąg z  ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).