Get Adobe Flash player

Sprawy spadkowe

 

·        Akt poświadczenia dziedziczenia:

- testament (jeśli zmarły go pozostawił),

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

- zaświadczenie wydane przez urząd gminy/miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego, z którego będzie wynikać Pesel zmarłego,

- w przypadku gdy w krąg spadkobierców wchodzi małżonek zmarłego: odpis aktu małżeństwa,

- w przypadku pozostałych spadkobierców odpisy ich aktów urodzenia lub odpisy ich aktów małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska),

- jeżeli w krąg spadkobierców wchodzi osoba która zmarła – zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po niej,

- jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub prawa objęte księgami wieczystymi numery tych ksiąg.

 

·        Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku:

- odpis aktu zgonu osoby spadkodawcy (dokument ten notariusz przesyła wraz z oświadczeniem o przyjęciu/odrzuceniu spadku do sądu spadku),

- adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców ustawowych.

 

·        Testamenty:

- imię, nazwisko, imiona rodziców spadkobiercy oraz jego nr Pesel lub jego data i miejsce urodzenia,

- w przypadku pozbawienia prawa do zachowku imię, nazwisko, imiona rodziców wydziedziczonego, jego nr Pesel lub jego data i miejsce urodzenia oraz skonkretyzowana przyczyna wydziedziczenia wskazana w ustawie.