Get Adobe Flash player

Spółki

 

1)   Założenie spółki.

Prosimy o przedłożenie danych osobowych Wspólników oraz jeśli nie dysponujecie Państwo własnym tekstem umowy spółki (w wersji elektronicznej word) o podanie następujących informacji:

   -   firma Spółki;
  
-   siedziba Spółki (miejscowość i gmina);
  
-   czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony;
  
-   przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD z 2007 roku) dodatkowo, w zależności od rodzaju spółki, która ma zostać założona:

- jawna - określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu) określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki;

- partnerska - wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki  określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia  wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu ) określenie sposobu udziału Wspólników w  zyskach i stratach Spółki określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach Spółki  nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner lub partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi;

- komandytowa - określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli) określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu) określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki;

- komandytowo-akcyjna - określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedzib, adresów albo adresów do doręczeń określenie wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebranialiczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej;    

- z ograniczoną odpowiedzialnością - wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 złotych) liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział) liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu) Zarząd (określenie liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki;

- akcyjna - wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 złotych), określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela liczba akcji, ich wartość nominalna (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli liczba akcji przypadających na poszczególnych Wspólników liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu) Zarząd (określenie liczby Członków - co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby członków - oraz sposobu reprezentacji Spółki) Rada Nadzorcza (określenie liczby Członków - co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczbę członków) wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu lub Rady Nadzorczej pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

2)   Zmiana umowy spółki:

   -     numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona,
   -     ostatni tekst jednolity umowy Spółki (wersja word),
   -     opis zmian w umowie/statucie Spółki (np. projekty uchwały),
   -     lista wspólników/akcjonariuszy,
   -     określenie sposobu zwołania zgromadzenia (formalne/nieformalne).

3)   Likwidacja spółki:

  -     numer KRS Spółki, która ma być rozwiązana,
  -     dane likwidatora (imię, nazwisko, PESEL),
  -     lista wspólników/akcjonariuszy,
  -     określenie sposobu zwołania zgromadzenia (formalne/nieformalne).