Get Adobe Flash player

Umowy z rynku wtórnego

 

·        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

a)   aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni w której zasobach znajduje się lokal, które będzie w swej treści zawierać między innymi:

- potwierdzenie, że przedmiotowe prawo przysługuje zbywcy,

- opis lokalu (kondygnacja, powierzchnia, liczba i rodzaj pomieszczeń)

- nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której położony jest budynek, w którym usytuowany jest lokal,

- informacja czy na koncie lokalu występuje zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu eksploatacji,

b)   podstawa nabycia Zbywcy (przydział/akt notarialny/ prawomocne orzeczenie sądu),

c)   jeżeli dla zbywanego prawa prowadzona jest księga wieczysta jej nr,

d)   jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki,

e)   jeżeli Nabywca sobie życzy aktualne zaświadczenie o ilości zameldowanych osób w lokalu.

 

·        Lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

- nr księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,

- podstawa nabycia Zbywcy (akt notarialny/ prawomocne orzeczenie sądu),

- informacja administratora Wspólnoty czy na koncie lokalu występuje zadłużenie z tytułu eksploatacji,

- jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki,

- jeżeli Nabywca sobie życzy aktualne zaświadczenie o ilości zameldowanych osób w lokalu.

 

·        Nieruchomość gruntowa/prawo użytkowania wieczystego:

- nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

- podstawa nabycia Zbywcy (akt notarialny/ prawomocne orzeczenie sądu),

- wypis z rejestru gruntów i budynku dotyczący nieruchomości (Starostwo/Urząd Miasta),

- zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy/Urząd Miasta),

- jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki,

- jeżeli Nabywca sobie życzy aktualne zaświadczenie o ilości zameldowanych osób w budynku.

 

·        Nieruchomość gruntowa dla której nie jest prowadzona księga wieczysta:

- zaświadczenie Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o braku prowadzenia księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości,

- podstawa nabycia Zbywcy (akt notarialny/ prawomocne orzeczenie sądu),

- wypis z rejestru gruntów i budynku dotyczący nieruchomości (Starostwo/Urząd Miasta),

- wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczący nieruchomości (Starostwo/Urząd Miasta),

- w przypadku zmiany numeracji działki lub jej obszaru wykaz synchronizacyjny (Starostwo/Urząd Miasta),

- zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy/Urząd Miasta),

- jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki,

- jeżeli Nabywca sobie życzy aktualne zaświadczenie o ilości zameldowanych osób w budynku.

 

Dodatkowe dokumenty:

a)   Przedmiotem zbycia lub obciążenia jest nieruchomość lub prawo pochodzące z dziedziczenia, zasiedzenia lub nabyte po 01 stycznia 2007 roku w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu lub polecenia:

zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768)

b)   Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub prawo obciążone hipoteką, a spłata zadłużenia ma nastąpić z „ceny” po zawarciu umowy przeniesienia własności:

pismo wierzyciela hipotecznego, z którego będzie wynikać: aktualny stan zadłużenia oraz nr rachunku bankowego przeznaczonego do spłaty zadłużenia

c)   Nabycie nieruchomości rolnej o obszarze minimum 5 ha na powiększenie gospodarstwa rodzinnego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w gminie, w której położony jest przedmiot sprzedaży lub w gminie sąsiedniej:

- dokument poświadczający uzyskanie przez Nabywcę wykształcenia rolniczego minimum zasadniczego/ wykształcenia średniego/wykształcenia wyższego

lub:

- oświadczenie Nabywcy o osobistym prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta

oraz

poświadczenie zameldowania Nabywcy na pobyt stały w rozumieniu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.