Get Adobe Flash player

Opłaty notarialne

 

1.)   Notariusz jako płatnik podatków.

Definicja Płatnika (art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  tj. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 ze zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do:

-  obliczenia,

-  pobrania od płatnika podatku,

-  wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

a)     Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2007 nr 68 poz. 450 ze zm.). (Wyciąg z  ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Notariusz:

- jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,

- ma obowiązek uzależnić jej dokonanie od uprzedniego zapłacenia podatku.

·        Przedmiot podatku (art. 1 ww. ustawy np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa o dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowa spółki)

·        Podatnik (art. 4 ww. ustawy)

·        Podstawa opodatkowania (art. 6 ww. ustawy)

·        Stawki podatku (art. 7 ww. ustawy)

 

b)     Notariusz jako płatnik podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. 2009 nr 93 poz. 768 ze zm.) (Wyciąg z  ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Notariusz jest płatnikiem:

- podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego,

- podatku od zawartej w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

- podatku od ugody w ww. przedmiocie.

Notariusz ma obowiązek pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

·        Podatnik (art. 5 ww. ustawy)

·        Podstawa opodatkowania (Rozdział 3 ww. ustawy)

·        Stawki podatku (art. 14 ww. ustawy)

 

2.)   Notariusz jako „płatnik” opłaty sądowej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz. 1158 ze zm).  jeżeli zawarty w akcie notarialnym wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej notariusz sporządzający ten akt:

- pobiera od wnioskodawcy tę opłatę,

- zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej,

- ma obowiązek uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej,

- pobraną opłatę sądową przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

 

Stawki opłaty sądowej (art. 42 – 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z 2005 r. nr 167 poz. 1398 ze zm.)

(Wyciąg z  ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

3.)     Wynagrodzenie notariusza.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz. 1158 ze zm).  Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wynagrodzenie notariusza jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004  roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

 

(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

 

Rozróżniamy dwa „rodzaje” stawek taksy notarialnej:

- taksa stała (uniezależniona od wartości przedmiotu czynności) np. od czynności wymienionych w § 8 -16 ww. rozporządzenia,

- taksa stosunkowa (uzależniona od wartości przedmiotu czynności) liczona wg zasad wskazanych w § 3 z zastrzeżeniem § 6 i 7 ww. rozporządzenia.

 

4.)      VAT od wynagrodzenia notariusza.

Wynagrodzenie notariusza jego opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg stawki wynoszącej obecnie 23 % (art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

5.)     Opłata za wypisy aktu.

Wypis aktu notarialnego to jego kopia mająca moc oryginału. Wypisy aktu notarialnego są wydawane stronom oraz przesyłane stosownym urzędom np. sąd, urząd, skarbowy, spółdzielnia, gmina, starostwo.

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest czynnością notarialną, w związku z czym notariuszowi przysługuje z tytułu jej dokonania wynagrodzenie (§ 12 ww. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004  roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Koszty wypisów są liczone wg następującego wzoru:

(6,00 zł +23 % VAT) x liczba stron aktu x liczba egzemplarzy.